Údaje v listu vlastnictví

List vlastnictví je ta část tzv.. “Souboru popisných informací” katastru nemovitostí, která obsahuje vybrané základní údaje o “nemovitostech, vlastnících, právech ao jiných vztazích k nemovitostem a jiné údaje”. Je to tedy název té části dokumentace o nemovitostech daného katastrálního území v katastru nemovitostí, která obsahuje údaje o vlastnických vztazích daných nemovitostí. Právní úprava se nachází ve vyhlášce.
 


 

Obsah

V platném znění se skládá z:
a) Část A: “Vlastník, jiný oprávněný”, která obsahuje všechny nemovitosti, které jsou předmětem práv k nemovitostem (majetkové těleso), a údaje o nich, a to výměry, druhy pozemků, příslušnost k zastavěnému území obce a jiné údaje obsahující bližší vysvětlení části A, číslo změny,
b) Část B: “Nemovitosti”, která obsahuje jména, příjmení, rodné příjmení nebo názvy vlastníků nemovitostí a jiných oprávněných osob, data narození, rodná čísla nebo identifikační čísla organizací, spoluvlastnické podíly, titul nabytí podle veřejné listiny nebo jiné listiny, místo trvalého pobytu nebo sídlo, jiné údaje obsahující bližší vysvětlení části B, poznámky o skutečnostech souvisejících s nemovitostmi nebo s právy k nemovitostem a číslo změny,
c) Část B1: “Jiná práva”, která obsahuje věcná břemena (obsah věcného břemene, označení oprávněného z věcného břemene včetně zápisu věcného břemene v listu vlastnictví oprávněného), zástavní práva (označení zástavního věřitele), předkupní práva, pokud mají mít účinky věcného práv (označení oprávněného z předkupního práva), jiná práva, pokud byly dohodnuty jako věcná práva, a jiné údaje obsahující bližší vysvětlení části C a číslo změny; část C neobsahuje údaj o výši dluhu.
Část C: “Omezení vlastnického práva”
Část D: “Jiné zápisy”
Část E: “Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu”
Část F: “Vztah bonitovaných půdní ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám”
 

Výpisy a kopie

List vlastnictví pro jeho důležitost nesmíme fyzicky poskytnout nikomu, vždy lze dostat pouze výpis z listu vlastnictví nebo jeho kopii. Podle § a zmiňované vyhlášky “Správa katastru vyhotoví na požádání výpis z listu vlastnictví, jakož i kopii z listu vlastnictví, který je veřejnou listinou”. Kopie originálu a výpis z originálu jsou rovnocenné – kopie obsahuje i předchozí zápisy o nemovitosti, výpis jen platný stav bez předchozích zápisů. tip: http://weichert.cz
 
Pravidlem (ne však předpisem) je, že všechny nemovitosti (pozemky, stavby, byty), které vlastní jedna osoba v jednom katastrálním území, by měly být uvedeny na jednom výpisu z listu vlastnictví. Každý list vlastnictví a výpis z něj se vztahuje vždy na tzv.. majetkové těleso – budovu, byt, pozemek nebo jinou nemovitost. Pro byty se na požádání vystavuje i jen částečný výpis z listu vlastnictví vztahující se pouze na jednu konkrétní osobu a byt.

 
Přečtěte si více
 

Rubrika : Magazín bydlení Reality

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce